ANREASSEN ELEKTRO AS – EN GODKJENT LÆREBEDRIFT

Hvert år tar Andreassen Elektro inn nye lærlinger. Vi tilbyr våre lærlinger fagopplæring av høy standard og gir store faglige utfordringer i læretiden.

Her er noen grunner til hvorfor vi ønsker å være en lærebedrift:

1. Vi viser at bedriften tar samfunnsansvar

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave. Alle som arbeider i en lærebedrift, kan være stolt av det. For å gi lærebedriftene en mulighet til å synliggjøre at vi tar samfunnsansvar, er det etablert en merkeordning for godkjente lærebedrifter som har minst en lærling i staben. Som godkjent lærebedrift med minst en løpende lærekontrakt får vi anledning til å bruke merket i markedsføringen av bedriften, og det blir lettere for forbrukere å finne frem til bedriften vår.

2. Vi tilfører bedriften ny kompetanse

Når vi tilbyr læreplass til ungdommer, får vi «digitale innfødte» inn i bedriften. Den digitale kompetansen ungdommene besitter er i dag etterspurt i de aller fleste bedrifter. Mange voksne ansatte i lærebedrifter sier også at de setter pris på energien og entusiasmen som ungdommene bringer med seg.

3. Ansatte i bedriften får mulighet til å prøve seg i en ny rolle

Lærlinger har krav på oppfølging fra en faglig leder og en eller flere instruktører i læretiden. Å være faglig leder eller instruktør er en viktig oppgave. Ved å lære opp andre, utvikler man også sin egen kompetanse. Når vi tar inn lærlinger i bedriften, etablerer vi samtidig to nye roller – faglig ledere og instruktør. Rollene kan være attraktive for erfarne fagarbeidere som ønsker seg nye utfordringer og har lyst til å prøve seg på nye oppgaver. En slik mulighet kan virke motiverende.

4. Vi tar i bruk landets beste rekrutteringsordning

Godkjente lærebedrifter bestemmer selv hvem de skal ta inn som lærling. Læretiden varer vanligvis i to år, og i løpet av disse to årene vil vi rekke å bli godt kjent med lærlingene vi har valgt ut. Samtidig er vi ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter fullført læretid. Mange lærebedrifter velger imidlertid å tilby lærlingen jobb fordi de da kan rekruttere en medarbeider som kjenner virksomheten og har vist sin dyktighet gjennom læretiden.

5. Det er økonomisk gunstig

Læretiden etter «hovedmodellen» er to år i bedrift, der det ene året defineres som et opplæringsår og det andre som et verdiskapingsår. I verdiskapingstiden skal lærlingen delta i virksomheten på lik linje med andre arbeidstakere og altså bidra til verdiskaping. I praksis betyr dette at lærlingen i starten av læretiden får mer opplæring og trening enn mot slutten. Verdiskapingsdelen trappes gradvis opp, og på slutten av læretiden deltar lærlingen betraktelig i produksjonen.

Lønnen til lærlinger varierer fra fag til fag. Utgangspunktet er at lærlingen som følger hovedmodellen skal tjene en årslønn til sammen i løpet av læretiden på to år. Lønnen er lavere i starten av læretiden enn på slutten, noe som er rimelig ettersom lærlingen vil bidra mer til bedriftens inntjening jo mer erfaring han eller hun får.

Lærebedrifter mottar et tilskudd til å dekke kostnader til opplæring for hver lærling de tar inn. Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og endres vanligvis hvert år.


Les mer på ELFOB:
Veien fra lærling til fagbrev – Fra ELFOB – El-fagenes Opplæringskontor Buskerud.
Godkjent opplæringskontor i elektrofagene i fylkene Viken, Vestfold-Telemark og Innlandet